Privacy Policy

ASMENS DUOMENŲ PRIVATUMO SAUGOJIMO POLITIKA

1. Asmens duomenų privatumo saugojimo politika (toliau – Politika) reglamentuoja asmens duomenų (toliau –
asmens duomenys) rinkimo, naudojimo ir saugojimo principus, nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir
įgyvendinimo technines ir organizacines priemones, nustato, kas ir kokiais tikslais gali susipažinti su asmens
duomenimis
2. Ši politika skirta informuoti Jus kaip internetinė parduotuvė nearme.lt renka, naudoja ir dalinasi Jūsų
pateiktais ar mūsų kitaip surinktais Jūsų asmens duomenimis. Šią politiką siekiame užtikrinti sąžiningą ir
skaidrų informacijos apie Pirkėją rinkimą ir naudojimą vadovaujantis bendruoju duomenų apsaugos reglamentu
bei kitais teisės aktais apsaugančiais Pirkėjo duomenų apsaugą.
3. Pagrindinės politikos sąvokos:

o asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu (toliau –
Pirkėjas), kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais
duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio,
ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;
o duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas,
kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas,
paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks
veiksmas arba veiksmų rinkinys;
o duomenų tvarkytojas – juridinis ar fizinis asmuo, duomenų valdytojo įgaliotas tvarkyti asmens duomenis.
Duomenų tvarkytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti įstatymuose ar kituose teisės aktuose;
o sutikimas – savanoriškas darbuotojo valios pareiškimas tvarkyti jo asmens duomenis jam žinomu tikslu.

Sutikimas tvarkyti ypatingus asmens duomenis turi būti išreikštas aiškiai – rašytine, jai prilyginta ar kita
forma, neabejotinai įrodančia Pirkėjo valią.
4. Kokie Pirkėjo duomenis renkami ir kam jie naudojami?

4.1. Pirkėjo vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto ar gyvenamasis adresas, asmens kodas
naudojami paslaugų pilnam ir kokybiškam įvykdymui ir saugomi LR nustatytais kvitų
saugojimo laikotarpį.
4.2. Pirkėjo asmens kodas valstybinėms institucijoms reikalavimams įvykdyti ir saugojami iki
Pirkėjo raštiško prašymo panaikinti duomenis.
4.3. Audio-vizualinius duomenis, tokius kaip vaizdo stebėjimas, vaizdo, garso įrašai, kai Pirkėjai
lankosi mūsų parduotuvėse, prekybos salelėse ar bendraujate su nearme.lt darbuotojais, tam
kad užtikrinti Pirkėjo ir nearme.lt turto saugumą ir saugojami 3 mėn. laikotarpyje.

5.     Duomenis apie Jūsų elgesį internete ir įpročius, kuriuos mes nustatome pagal Pirkėjo elgesį mūsų
svetainėje naudojame tam, kad palengvinti Pirkėjo pastangas apsipirkti mūsų el. parduotuvėje ir taupydami
Pirkėjo laiką ateityje, saugojami iki Pirkėjo savanoriško anketos ištrynimo. Duomenis renkami internetinei
prekybai, tokie kaip vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas, gyvenamasis adresas, saugojami iki užsakymo
įvykdymo (jei perkama neregistruojant savo duomenų mūsų internetinėje svetainėje) arba iki registracijos
panaikinimo.
6. Visi Pirkėjo nurodyti ir gauti asmens duomenys yra kaupiami, saugomi ir tvarkomi pagal Lietuvos
Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme numatytus reikalavimus bei kitus Lietuvos
Respublikoje asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. Duomenų valdytojas užtikrina gautų

duomenų apsaugą ir įsipareigoja šią informaciją panaudoti tik esant Pirkėjo sutikimui ir tik įstatymo numatytais
atvejais
7. Pirkėjo teisės:

o teisę prašyti, kad mes leistume susipažinti su Pirkėjo asmens duomenimis;
o teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis;
o teisę reikalauti ištaisyti neteisingus duomenis;
o teisę atšaukti Pirkėjo duotą sutikimą, nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam
Pirkėjo asmens duomenų naudojimui;

8. kilus klausimams apie jūsų pateiktų duomenų apsaugą kreiptis el. paštu: info@nearme.lt
9. nearme.lt turi teisę vienašališkai iš dalies ar visiškai pakeisti ir (ar) papildyti šią politiką. Pakeitimai ir (ar)
papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo internetinėje parduotuvėje nearme.lt.
10. Visi nesutarimai, kilę dėl šios politikos vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai
sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.