Privacy Policy

Please scroll down for the english version

ASMENS DUOMENŲ PRIVATUMO SAUGOJIMO POLITIKA

1. Asmens duomenų privatumo saugojimo politika (toliau – Politika) reglamentuoja asmens duomenų (toliau – asmens duomenys) rinkimo, naudojimo ir saugojimo principus, nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir įgyvendinimo technines ir organizacines priemones, nustato, kas ir kokiais tikslais gali susipažinti su asmens duomenimis.

2. Ši politika skirta informuoti Jus kaip internetinė parduotuvė nearme.lt renka, naudoja ir dalinasi Jūsų pateiktais ar mūsų kitaip surinktais Jūsų asmens duomenimis. Šią politiką siekiame užtikrinti sąžiningą ir skaidrų informacijos apie Pirkėją rinkimą ir naudojimą vadovaujantis bendruoju duomenų apsaugos reglamentu bei kitais teisės aktais apsaugančiais Pirkėjo duomenų apsaugą.

3. Pagrindinės politikos sąvokos:

o asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu (toliau – Pirkėjas), kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;
o duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys;
o duomenų tvarkytojas – juridinis ar fizinis asmuo, duomenų valdytojo įgaliotas tvarkyti asmens duomenis. Duomenų tvarkytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti įstatymuose ar kituose teisės aktuose;
o sutikimas – savanoriškas darbuotojo valios pareiškimas tvarkyti jo asmens duomenis jam žinomu tikslu.

Sutikimas tvarkyti ypatingus asmens duomenis turi būti išreikštas aiškiai – rašytine, jai prilyginta ar kita forma, neabejotinai įrodančia Pirkėjo valią.

4. Kokie Pirkėjo duomenis renkami ir kam jie naudojami?

4.1. Pirkėjo vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto ar gyvenamasis adresas, asmens kodas naudojami paslaugų pilnam ir kokybiškam įvykdymui ir saugomi LR nustatytais kvitų
saugojimo laikotarpį.
4.2. Pirkėjo asmens kodas valstybinėms institucijoms reikalavimams įvykdyti ir saugojami iki
Pirkėjo raštiško prašymo panaikinti duomenis.
4.3. Audio-vizualinius duomenis, tokius kaip vaizdo stebėjimas, vaizdo, garso įrašai, kai Pirkėjai lankosi mūsų parduotuvėse, prekybos salelėse ar bendraujate su nearme.lt darbuotojais, tam kad užtikrinti Pirkėjo ir nearme.lt turto saugumą ir saugojami 3 mėn. laikotarpyje.

5.     Duomenis apie Jūsų elgesį internete ir įpročius, kuriuos mes nustatome pagal Pirkėjo elgesį mūsų svetainėje naudojame tam, kad palengvinti Pirkėjo pastangas apsipirkti mūsų el. parduotuvėje ir taupydami Pirkėjo laiką ateityje, saugojami iki Pirkėjo savanoriško anketos ištrynimo. Duomenis renkami internetinei prekybai, tokie kaip vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas, gyvenamasis adresas, saugojami iki užsakymo įvykdymo (jei perkama neregistruojant savo duomenų mūsų internetinėje svetainėje) arba iki registracijos panaikinimo.

6. Visi Pirkėjo nurodyti ir gauti asmens duomenys yra kaupiami, saugomi ir tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme numatytus reikalavimus bei kitus Lietuvos Respublikoje asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. Duomenų valdytojas užtikrina gautų duomenų apsaugą ir įsipareigoja šią informaciją panaudoti tik esant Pirkėjo sutikimui ir tik įstatymo numatytais atvejais.

7. Pirkėjo teisės:

o teisę prašyti, kad mes leistume susipažinti su Pirkėjo asmens duomenimis;
o teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis;
o teisę reikalauti ištaisyti neteisingus duomenis;
o teisę atšaukti Pirkėjo duotą sutikimą, nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam
Pirkėjo asmens duomenų naudojimui;

8. kilus klausimams apie jūsų pateiktų duomenų apsaugą kreiptis el. paštu: info@nearme.lt

9. nearme.lt turi teisę vienašališkai iš dalies ar visiškai pakeisti ir (ar) papildyti šią politiką. Pakeitimai ir (ar)papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo internetinėje parduotuvėje nearme.lt.

10. Visi nesutarimai, kilę dėl šios politikos vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

________________________________________________________________

 

PRIVACY POLICY FOR PERSONAL DATA PROTECTION

 1. The Privacy Policy (hereinafter referred to as the “Policy”) regulates the principles of collection, use, and storage of personal data (hereinafter referred to as “personal data”), establishes the purposes of processing personal data and the technical and organizational measures for its implementation, and determines who and for what purposes can access personal data.

 2. This policy is intended to inform you how the online store nearme.lt collects, uses, and shares your personal data provided by you or otherwise collected by us. This policy aims to ensure fair and transparent information about the collection and use of Buyer’s information in accordance with the general data protection regulation and other legal acts protecting the Buyer’s data.

 3. Key policy terms:

  • Personal data: any information related to a natural person – data subject (hereinafter referred to as the “Buyer”), whose identity is known or can be directly or indirectly identified using such data as personal code, one or more characteristics of physical, physiological, psychological, economic, cultural, or social nature;
  • Data processing: any action performed with personal data, including collection, recording, storage, classification, grouping, merging, alteration (supplementation or correction), provision, disclosure, use, logical and (or) arithmetic operations, search, dissemination, destruction, or any other action or set of actions;
  • Data controller: a legal or natural person authorized by the data controller to process personal data. The data controller and (or) the procedure for its appointment may be determined by laws or other legal acts;
  • Consent: a voluntary expression of the data subject’s will to process his or her personal data for a known purpose.

  Consent to process special categories of personal data must be clearly expressed in writing or in an equivalent form that clearly demonstrates the Buyer’s intention.

 4. What Buyer data is collected and how is it used?

  4.1. The Buyer’s name, surname, telephone number, email or residential address, personal code are used for the full and qualitative execution of services and are kept for the period specified by the laws of the Republic of Lithuania for the storage of receipts. 4.2. The Buyer’s personal code is used to fulfill the requirements of state institutions and is stored until the Buyer’s written request to delete the data. 4.3. Audiovisual data, such as video surveillance, video, audio recordings, when Buyers visit our stores, sales areas, or interact with nearme.lt employees, are used to ensure the safety of the Buyer and nearme.lt property and are stored for a period of 3 months.

 5. Data about your online behavior and habits that we determine based on the Buyer’s behavior on our website are used to facilitate the Buyer’s shopping efforts in our online store and save the Buyer’s time in the future until the Buyer voluntarily deletes the questionnaire. Data collected for online trading, such as name, surname, telephone number, email, residential address, are stored until the order is fulfilled (if purchased without registering data on our website) or until the cancellation of registration.

 6. All personal data provided and received by the Buyer are collected, stored, and processed in accordance with the requirements set by the Law on the Legal Protection of Personal Data of the Republic of Lithuania and other legal acts regulating the protection of personal data in the Republic of Lithuania. The data controller ensures the protection of the data received and undertakes to use this information only with the Buyer’s consent and in accordance with the law.

 7. Buyer’s rights:

  • The right to request access to the Buyer’s personal data;
  • The right to request the erasure of personal data;
  • The right to request the correction of inaccurate data;
  • The right to withdraw the Buyer’s given consent without affecting the processing of the Buyer’s personal data carried out until the withdrawal of consent.
 8. For questions regarding the protection of the data you provided, please contact us via email: info@nearme.lt.

 9. nearme.lt reserves the right to unilaterally partially or completely change and (or) supplement this policy. The changes and (or) additions come into effect from their publication on the nearme.lt online store.

 10. All disputes arising from the implementation of this policy shall be resolved through negotiations. In case of failure to reach an agreement, the disputes shall be resolved in accordance with the laws of the Republic of Lithuania.